รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

        หลักเกณฑ์ในการขอจดภาษีมูลค่า ก็คือ นิติบุคคลใด ที่มีรายได้ไม่เกิน
  1,800,000 บาทต่อปี ก็ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากมีความประสงค์จะขอเข้า
  จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนก็ได้ แต่ถ้าเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องจดทะเบียน
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม มิฉะนั้นจะต้องถูกประเมินภาษี   ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าได้
        สำหรับนิติบุคคลเก่าและนิติบุคคลรายใหม่จะพิจารณาว่าจะจดเข้าระบบภาษีมูลค่า
  เพิ่มดีหรือไม่ให้พิจารณาจาก
     1. ลูกค้าของเราเป็นใครต้องการใบกำกับภาษีหรือไม่และต้องการออกใบกำกับ
         ภาษีให้กับลูกค้าหรือไม่ หรือลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีจากเรา เช่น ลูกค้าของเรา
         คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นเราต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอน เพราะลูกค้า
         กลุ่มนี้ต้องการใบกำกับภาษี  เราจึงมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม          (เพราะผู้มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีได้ก็คือผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
     2. มีรายได้เป็นตัวกำหนดเพราะกฎหมายบังคับไว้ว่า ผู้ประกอบการที่มีรายได้
         ถึง
1,800,000บาทหรือต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     3. พิจารณาว่า กิจการเรา ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เช่น
         กิจการขนส่ง เป็นต้น
    
4. บุคคลธรรมดา ที่รับงานส่วนตัว และให้บริษัทหรือนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย
         เป็นค่าจ้าง ค่าบริการ ฯลฯ ถ้าหากรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็ต้องจด
         ภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน  โดยส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่า บุคคลธรรมดาต้องจด
         ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ* :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร* :
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล :
ที่อยู่* :
โทรศัพท์* :
วัน/เดือน/ปีเกิด* :
สัญชาติ* :
เลขประจำตัวประชาชน* :
- กรณีเป็นนิติบุคคล :
ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)* :
ทะเบียนบุคคลเลขที่* :
วันเดือนปีที่จดทะเบียน* :
จดทะเบียนที่* :
ข้อมูลสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ* :
ที่อยู่* :
โทรศัพท์* :
อีเมล์* :