แบบฟอร์มต่างๆ
--------------------------------------------------------------------------------------------
ลำดับ ชื่อรายการแบบฟอร์มต่างๆ Download
1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01) ดาวน์โหลด
2. หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03/สปส.1-03/1 (สปส.1-02) ดาวน์โหลด
3. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) ดาวน์โหลด
4. คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ ดาวน์โหลด
5. แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) ดาวน์โหลด
6. แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ดาวน์โหลด
7. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10) ดาวน์โหลด
8. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) ดาวน์โหลด
9. คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส. 6-17) ดาวน์โหลด
10. หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม
(สปส. 1-04)
ดาวน์โหลด
11. แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1
และ ส่วนที่ 2
ดาวน์โหลด
12. หนังสือนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10/1) ดาวน์โหลด
13. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
14. ใบมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
15. คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน ดาวน์โหลด
16. ใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
17. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) ดาวน์โหลด
18. แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา 38
(สปส. 9-03)
ดาวน์โหลด
19. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส. 1-20) ดาวน์โหลด
20. แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21) ดาวน์โหลด
21. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ (สปส.1-23/1) ดาวน์โหลด
22.
แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย (สปส.1-23/2)
ดาวน์โหลด
23. แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.1-23/3) ดาวน์โหลด
24. แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลด
 
 
กลับ